Projekty

Predmetné projekty sú implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.skwww.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk, ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

Pre školy

  • Odporúčaná literatúra pre deti a mládež, mimočítankové čítanie

Multiplicitná ponuka literárnych diel známych svetových a domácich klasikov zaradených do vyučovacieho procesu na hodinách Slovenského jazyka a literatúry.

  • Prenesené vyučovacie hodiny, informačná výchova

Cieľom je priblížiť deťom a mládeži zásady správneho čítania, naučiť ich, ako sa má zaobchádzať s knihami, pomáhať im pri výbere vhodných kníh, učiť ich samostatne sa orientovať v knižničnom fonde a oboznámiť ich s identifikačnými údajmi knihy. Môžu sa naučiť efektívne postupovať pri vyhľadávaní informácií, pracovať so slovníkmi a s encyklopédiami rôzneho druhu a vyhľadávať si odbornú literatúru potrebnú na štúdium. Prostredníctvom podujatí spojených s výstavkami spoznávajú literárne diela, ich autorov a ilustrátorov aj ľudovú slovesnosť (rozprávky, povesti, piesne, hádanky, riekanky, hry).

  • Besedy so spisovateľmi, ilustrátormi a významnými osobnosťami

Beseda prostriedok ako zaujať deti a mládež, priblížiť ich k tvorcom kníh a k čítaniu samotnému. Má tiež sprostredkovať poznanie, že aj spisovateľ, ilustrátor, či známa osobnosť sú živí a konkrétni ľudia,  s vlastnými rodinami a životnými osudmi. Ak sa potom chcú účastníci besedy dozvedieť viac a siahnu po knihách v policiach účel besedy bol splnený. 

  • Tematicky zamerané zábavno-náučné podujatia

Sprostredkujú čitateľom rôznych vekových kategórií zábavu, poučenie, napätie i dobrodružstvo. Pomáhajú rozvíjať ich zručnosti, kreativitu a individualitu a smerujú k naplneniu cieľa, aby sa kniha stala súčasťou každodenného života detí, ale aj dospelých. Pomocou rozmanitých podujatí a aktivít je možné zatraktívniť čítanie a pozitívne zviditeľniť knižnicu ako kultúrnu a vzdelávaciu inštitúcie.

  • Zážitkové čitanie

Tento interaktívny spôsob práce s literárnym textom, ktorého súčasťou je využívanie tvorivej dramatiky a výtvarných aktivít prispieva k formovaniu osobnosti dieťaťa. Pomáha rozvíjať jeho intelekt, emocionálne vnímanie a zážitok z čítania. Učí ho nielen správne vnímať text, ale aj  porozumieť obsahu čítaného textu (čítanie s porozumením).

  • Týždeň slovenských knižníc 

Vyhlasuje ho Slovenská asociácia knižníc v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov, so zámerom pozitívne zviditeľňovanie knižnice ako kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejších podujatí a aktivít. Zapájajú sa do neho všetky typy knižníc z celého Slovenska.

  • Literárne Košice Jána Štiavnického 

Literárna súťaž pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií. Od roku 1995 ju každoročne vyhlasuje Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s Mestom Košice, Inštitútom slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a Katedrou Slovakistiky slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Hlavným cieľom je snaha o kultivovanie osobnosti mladých ľudí prostredníctvom upevňovania ich vzťahu k literatúre.

  • Čitateľský maratón

Linka detskej istoty pre UNICEF pripravuje každoročne projekt „ČÍTAJME SI", v rámci ktorého sa deti po celom Slovensku vo verejnom čítaní pokúšajú o prekonanie minuloročného rekordu v najpočetnejšom detskom čitateľskom maratóne. Každoročné prekonávanie rekordu je len formou, prostredníctvom ktorej chce organizátor dosiahnuť cieľ projektu - podporiť čítanie u detí, podporiť návštevy knižníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.

  • Deň ľudovej rozprávky 

Je neoficiálnym sviatkom, ktorý sa viaže ku dňu narodenia Pavla Dobšinského (1828), známeho zberateľa slovenských rozprávok, poeta, prekladateľa romantických básnikov (Byron, Mickiewicz) a klasikov svetovej literatúry (Shakespeare, Rousseau), literárneho kritika, publicistu a folkloristu. Vznikol v rámci kampane Slovensko Dobšinskému, pri príležitosti 180. výročia jeho narodenia.