Motivačné aktivity 2016 - hostia

Friederike Schmidhuber, diplom. knihovníčka (Nemecko)
Od roku 1984 pracuje ako knihovníčka pre detskú a mládežnícku literatúru v Mestskej knižnici v Mníchove a jej rôznych pobočkách. Spolupracuje pri rozvoji konceptov vedenia tried, pri reorganizácii akvizície kníh podľa okruhu záujmov, pri organizácii rôznych podujatí. Je členkou Komisie pre podporu čítaného a hovoreného slova v Mestskej knižnici v Mníchove. Od roku 2007 zastáva funkciu zástupkyne v Mníchovskej detskej a mládežníckej knižnice Am Gasteig. a zodpovedá za programovú prácu a prácu s verejnosťou, ako aj komunikáciu s detskými a mládežníckymi knihovníčkami z rôznych pobočiek mestskej knižnice.

Sabine Schumann, dipl. knihovníčka (Nemecko)
Od roku 1991 pracovala ako detská a mládežnícka knihovníčka.

V roku 2011 prešla na pracovnú pozíciu v oddelení pre školy Mestskej knižnice v Mníchove. Podieľa sa na rozvoji konceptov vedenie tried a pri výbere a nákupe mediapaketov Organizuje projekt Týždeň školského projektu, ktorý prezentuje knihy pre vyučujúcich a študentov Mníchovskej univerzity Ludwig Maximilian Unverzity. Je kontaktnou osobou pre Ministerstvo kultúry, referát vzdelávania a športu mesta Mníchov, členkou Komisie pre podporu čítaného a hovoreného slova a koordinátorkou projektu podpory čítania v Mníchove - Netzwerk Leseförderung Munchen.

Marcin Skrabka (Poľsko)
Majiteľ Good books consulting, profesionálny produkt & marketing manager, nezávislý lektor, obchodný konzultant pre vydávanie a vzdelávanie v telekomunikáciách a bankovníctve. Absolvent právnickej fakulty Vroclavskej univerzity so zameraním na práva duševného vlastníctva, najmä autorského práva. Veľa rokov bol vydavateľom v Wolters Kluwer Poľska, kde publikoval stovky kníh. Má vedomosti s Go-to-market trhovými stratégiami (s využívaním vnútorných a vonkajších zdrojov obchodu so zameraním na zákazníkov).

Jarmila Košťálová (Česko)
Pracuje v Knihovně města Ostravy od r. 2005.
Deväť rokov pracovala na pobočke v Ostrave - Vítkoviciach, ktorá je zameraná na rómske obyvateľstvo, predovšetkým na prácu s deťmi a mládežou. Vedie semináre pre knihovníkov v rámci SKIP (Združenie knihovníkov a informačných pracovníkov) a je aktívne zapojená do projektu Celé Česko číta deťom. V r. 2004 vydala básnickú zbierku Zatoulané souhlásky.

Tibor Hujdič (Slovensko)
Alias pán Mrkvička, bol autorom relácie „Detská knižnica“ o kvalitných knihách pre deti a mládež vysielanej v Slovenskom rozhlase. Je propagátorom čítania detí a deťom, vedie semináre pre knihovníkov o práci s detským čitateľom, semináre pre učiteľov o čitateľskej gramotnosti a je nadšeným čitateľom všetkým rodičom a deťom, ktorí chcú skvelú knihu pre deti počúvať.

Veronika Nouzová (Slovensko)
žije v Pezinku a už 5 rokov patrí k stáliciam Malokarpatskej knižnice v Pezinku. Jej život je nevyhnutne spätý s knihami a svoju lásku ku knihám odovzdáva čitateľom v oddelení pre deti a mládež. Je to mladá, talentovaná knihovníčka, ktorá sa začína angažovať ako nádejná pisateľka – aktuálne v časopise Fragment.

Júlia Štefeková (Slovensko)
žije v Pezinku a od septembra sa stala súčasťou kolektívu Malokarpatskej knižnice v Pezinku s predchádzajúcimi dlhoročnými skúsenosťami s prácou s deťmi. V oddelení pre deti a mládež realizuje aktivity ktoré sú zamerané na slovenskú literatúru pre deti a mládež v projektoch V kolotoči kníh a Hrdina vo mne. Pôsobila aj ako recenzentka pre stránku dobrecitanie.sk.

Ľudmila Hrdináková (Slovensko)
Pracuje ako vedecký pracovník na Katedre knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislave. Dlhodobo sa venuje dramatizáciu literárnych textov pri práci s detskými používateľmi a problematike čítania resp. nečítania mládeže. Je považovaná za renomovanú odborníčku v uvedenej oblasti. Vydala knihu Tajomstvo rozprávok, ktorá obsahuje súbor textov o rozprávkach pre učiteľov, rodičov a prílohu pracovných listov a vymaľovánok pre deti. Na seminári pomôže s odbornou analýzou jednotlivých odprezentovaných podujatí.