fb

Výberové konanie - Vedúci sekcie školských pobočiek

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje na základe organizačnej štruktúry výberové konanie na obsadenie miesta: VEDÚCI SEKCIE ŠKOLSKÝCH POBOČIEK.

 

Kvalifikačné predpoklady:
• Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
• Predpoklady na výkon funkcie vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z.)
• Prax v odbore minimálne 5 rokov
Iné kritéria a požiadavky:
• PC pokročilé znalosti: Internet, Microsoft Excel, Microsoft Word, powerpoint
• komunikačné a prezentačné zručnosti
• dobré organizačné schopnosti
• samostatné rozhodovanie, strategické a koncepčné myslenie
• zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita,
• vodičský preukaz sk. B
K prihláške o výberové konanie je potrebné priložiť:
• profesionálny životopis
• fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• písomný návrh koncepčných zámerov práce a rozvoja sekcie školských pobočiek knižnice v rozsahu maximálne 1- 2 strany formátu A4
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi zašlite , alebo doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie“, najneskôr do dňa 4.5.2016 do 12.00 hod. na adresu:
Knižnica pre mládež mesta Košice
Kukučínova 2
043 59 Košice

Organizácia si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky a nedoručia v termíne požadované doklady. Uchádzači, ktorí budú spĺňať všetky požadované kritériá, budú následne pozvaní do výberového konania.

 

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice