fb

Výberové konanie

Knižnica pre mládež mesta Košice, vyhlasuje na základe organizačnej štruktúry výberové konanie na obsadenie miesta:

Knihovníka/vedúceho sekcie  školských pobočiek

Kvalifikačné predpoklady:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • Predpoklady na výkon funkcie vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z.) 
 • Prax v odbore vítaná

Iné kritéria a požiadavky:

 • PC pokročilé znalosti: Internet, MS Office
 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • dobré organizačné schopnosti
 • samostatné rozhodovanie, strategické a koncepčné myslenie
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita
 • vodičský preukaz sk. B

K prihláške o výberové konanie je potrebné priložiť:

 • profesionálny životopis
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • písomný návrh koncepčných zámerov práce a rozvoja sekcie školských pobočiek knižnice v rozsahu maximálne 1- 2 strany formátu A4
 • písomný súhlas uchádzača  so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi zašlite  alebo doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie“, najneskôr do dňa  20.6.2016 do 12.00 h. na adresu:

Knižnica pre mládež mesta Košice

Kukučínova 2

043 59 Košice

Organizácia  si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky a nedoručia v termíne požadované doklady. Uchádzači, ktorí budú spĺňať všetky požadované kritériá, budú následne pozvaní do výberového konania.

 

 

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice